ผลิตภัณฑ์ดูดความชื้นซิลิก้าเจล (Silica Gel)

          ในปัจจุบันนั้นสารดูความชื้น(Silica Gel) ได้มี
บทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในธุรกิจการค้าของประเทศ
ไทย ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายภายในประเทศ โดยที่สินค้า
ต่างๆ ได้ถูกส่งจากแหล่งผลิตไปสู่ทั่วภูมิภาคต่างๆในประ
เทศ รวมไปถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ได้มีการ
ขยายการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น ทำให้
Silica Gel ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น ทั้งนี้ผู้ผลิตหรือ
ผู้ส่งออกต่างก็เล็งเห็นความสำคัญของการคงสภาพสินค้า
ของตนให้เหมือนเดิมจนสินค้าได้ถูกส่งไปถึงปลายทาง
หรือผู้บริโภค เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เกิด
ความเสียหายหรือแปรสภาพไปจากเดิม

Silica Gel คืออะไร

Silica Gel เป็นสารสังเคราะห์ในรูปแบบซิลิกอน ไดออกไซด์ (Silicon Dioxide) สกัดจากทรายขาว ผสมกรดกำมะถัน มีลักษณะเป็นเม็ดกลม มีรูพรุน ทำให้ มีพื้นผิวในการดูดความชื้นเป็นจำนวนมากประมาณ 800 ตารางเมตรต่อน้ำหนัก 1 กรัม หรือประมาณ 40% ของ น้ำหนักตัวเอง มีประสิทธิภาพสูงสุดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิสูงกว่านี้ ประสิทธิภาพใน การดูดความชื้นจะลดลงไปเรื่อยๆ และมีโอกาสที่จะคาย ความชื้นออกจากตัวเองเช่นกัน

สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดที่ควรใช้ Silica Gel

มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดที่ควรบรรจุ Silica Gel ควบคู่ลงไปในแพ็กเกจ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า เครื่อง
หนังต่างๆ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ยา อาหารแห้ง อื่นๆ และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเนื่องจากสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆดังกล่าวนี้ มีโอกาสจะเกิดความเสียหายหรือแปรสภาพไปจากเดิม อันเนื่องมาจากความชื้นในอากาศ

ชนิดของซิลิก้าเจล

1. เม็ดสีขาวใส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-5 มม.
2. เม็ดสีน้ำเงิน มีคุณสมบัติในการดูดความชื้นเช่นเดียวกับเม็ดสีขาวทุกประการ เพียงแต่มีการเพิ่มสารชนิดพิเศษ เพื่อตรวจวัดปริมาณความชื้นที่กักเก็บไว้ ทำให้ผู้ใช้งานทราบว่ามีการเก็บความชื้นในปริมาณเท่าใด โดยจะแสดงเป็นสีน้ำเงินและสีชมพู หากเม็ดที่แสดงเป็นสีน้ำเงินแสดงว่าสารดูดความชื้นนั้นยังไม่ได้ใช้งาน หรือแสดงว่ายังสามารถใช้งานได้ ส่วนเม็ดที่เป็นสีม่วงอ่อนหรือสีชมพู แสดงว่าหมดอายุในการใช้งาน ควรเปลี่ยนสารดูดความชื้นใหม่

Trade Name: Silica gel
Chemical Family: Sodium Silicate
Chemical Name: Synthetic Silica gel
Formula: SiO2 H2O CoCl2


คุณสมบัติทางเคมี (Chemical Properties)

ส่วนประกอบ (Composition)
ปริมาณ (Content) (%)
SiO2
99.71
Al2O3
0.1
Fe2O3
0.03
CaO
0.01
Na2O
0.02
TiO2
0.09
ZnO2
0.02
lg. loss
0.02

คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties)

Description
Specification
Results
Qualified Size Ratio (%)
94% min
96.70%
Absorbtion Capacity
RH 20%
11% min
13.30%
RH 50%
22% min
24.86%
RH 90%
34% min
37.11%
Bulk Density
720 min
770
Loss on Heating (%)
2% max
1.56

ความสามารถในการดูดความชื้น (Absorbing Ability)

ความสามารถในการดูดความชื้นที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
(Absorbing Ability @ 30 oC)
ความชื้นสัมพัทธ์
(Relative humidity)
ความสามารถในการดูดความชื้น
(Absorbing Ability)
20%
11% minimum
50%
22% minimum
90%
34% minimum

 

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำในอากาศที่อุณหภูมต่างๆ ณ ควาิมชื้นสัมพัทธ์ 50% และ 100%

graph1

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้

     -  อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
     -  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์
     -  อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
     -  อุตสาหกรรมอาหารแห้ง
     -  อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก

บรรจุภัณฑ์

1. แบบซอง
     -  ขนาด 1 กรัม (ซองพลาสติก / ซองกระดาษ)
     -  ขนาด 2 กรัม (ซองพลาสติก / ซองกระดาษ)
     -  ขนาด 3 กรัม (ซองพลาสติก)
     -  ขนาด 5 กรัม (ซองพลาสติก / ซองกระดาษ)
     -  ขนาด 20 กรัม (ซองกระดาษ / ซอง non-woven)
     -  ขนาด 50 กรัม (ซองพลาสติก / ซอง non-woven)
     -  ขนาด 100 กรัม (ซอง non-woven)
     -  ขนาด 200 กรัม (ซอง non-woven)
     -  ขนาด 500 กรัม (ซอง non-woven)
2. แบบกระสอบและถัง
     -  ปริมาณ 25 กิโลกรัม ต่อ 1 ถัง