Company Profile ://

               บริษัท รุ่งพัฒนา อิมปอร์ต เอ็กซ็ปอร์ต จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2542 โดยเปิดดำเนินธุรกิจเกี่ยว
ข้องกับการนำเข้า – ส่งออก เคมีภัณฑ์ ประเภทสารดูดความชื้นชนิดต่างๆ ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น

1. อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
               ป้องกันมิให้เกิดความชื้นอันเป็นต้นเหตุของการเกิดเชื้อรา

2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ เช่น หม้อแปลง ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์
               เพื่อป้องกันมิให้เกิดความชื้นซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดสนิม

3. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
               - เวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริม : เพื่อรักษาคุณภาพของยาและอาหารเสริม
               - กระเป๋ากล้อง เลนส์ : ป้องกันฟิล์มเสื่อมคุณภาพจากความชื้น และป้องกันกล้องถ่ายรูปเสียหายจาก                                                 ความชื้น

4. อุตสาหกรรมดอกไม้สดอบแห้ง
               เพื่อรักษาให้ดอกไม้คงสภาพอยู่ได้นานหลายปี โดยสียังคงเดิม

5. อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง
               ใช้เพื่อดูดซับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ อันเกิดจากการขับถ่ายของแมว

6. อุตสาหกรรมอาหารแห้ง

               เพื่อป้องกันมิให้เกิดความชื้นและรักษาคุณภาพของอาหาร เช่น ความสด และความกรอบไว้ได้นาน

7. อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
               ใส่ในตู้คอนเทนเนอร์ หรือในกล่องสินค้าสำหรับส่งออกเพื่อป้องกันมิให้สินค้ามีความชื้นหรือเกิดหยด
น้ำซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดเชื้อรา

               นอกจากนี้ทางเรามีผลิตภัณฑ์ แม็กซ์บอน เป็นกาวอเนกประสงค์ที่ใช้แทนการตอกตะปูสามารถใช้ได้
ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร มีคุณสมบัติยึดติดวัสดุ 2 ชนิดเข้าด้วยกัน